Manželom, snúbencom, partnerom ale aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a cítia potrebu konzultovať svoje problémy, Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ponúka možnosť rozhovoru s odborníkom. Túto službu zabezpečuje v spolupráci s psychologičkami, ktoré môžete kontaktovať buď priamo alebo prostredníctvom centra.

Mgr. Dominika Angelovičová získala psychologické a pedagogické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti získala ako psychológ v manželskej poradni a ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Aktuálne je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickej párovej a rodinnej terapii. Špecializuje sa na prácu s párom, oblasť komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencie, teda prácu s človekom v akútnej náročnej životnej situácii.

Kontakt: angelovicova.domi@gmail.com alebo 0910 246 430

„Šťastné manželstvo je stavba,
ktorú treba znova stavať každučký deň.“
André Maurois, francúzsky spisovateľ

Mgr. Alica Kopernická vyštudovala psychológiu na Prešovskej Univerzite v Prešove. Počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka na Linke detskej dôvery. Pracuje v liečebno-výchovnom sanatóriu, kde sa venuje deťom s emocionálnymi a behaviorálnymi ťažkosťami a ich rodinám. Praxovala na psychiatrických oddeleniach vo viacerých klinikách. Priebežne ďalším vzdelávaním rozvíja svoje odborné zručnosti a osobnostné vlastnosti: Absolvovala výcvik relaxačnej psychoterapie, vzdelávala sa v integratívnej práci s motiváciou a zmenou s rodinami a pármi. Aktuálne ukončuje komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe. Ponúka konzultácie pre jednotlivcov, páry aj rodiny – pre každého, kto túži po zmene a spokojnejšom živote, potrebuje prekonať ťažké obdobie, získať iný uhol pohľadu na svoje ťažkosti a efektívne ich riešiť.

Kontakt: alica.kopernicka@gmail.com, 0948 722 258

,,Mojou prioritou je rovnocenná spolupráca, rešpekt a užitočnosť pre klienta. Snažím sa inšpirovať a podporiť klientov, aby znovu objavili svoje kompetencie a postupne si sami vytvorili riešenie ťažkostí, ktoré ich podnietili vyhľadať pomoc.“