Manželom, snúbencom, partnerom ale aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a cítia potrebu konzultovať svoje problémy, Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ponúka možnosť rozhovoru s odborníkom. Túto službu zabezpečuje v spolupráci s nasledujúcimi psychologičkami, ktoré môžete kontaktovať buď priamo alebo prostredníctvom centra.

Mgr. Dominika Angelovičová získala psychologické a pedagogické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti získala ako psychológ v manželskej poradni a ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Aktuálne je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickej párovej a rodinnej terapii. Špecializuje sa na prácu s párom, oblasť komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencie, teda prácu s človekom v akútnej náročnej životnej situácii.

Kontakt: angelovicova.domi@gmail.com alebo 0910 246 430

„Šťastné manželstvo je stavba,
ktorú treba znova stavať každučký deň.“
André Maurois, francúzsky spisovateľ

Mgr. Michaela Kravcová, PhD získala akademické vzdelanie v odbore psychológia na Inštitúte psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, kde zároveň dosiahla doktorát v odbore všeobecná a experimentálna psychológia. Aktuálne je frekventantkou výcviku v systemickej terapii na ISZ Košice. Má za sebou šesťročnú odbornú prax  s deťmi a osobami s poruchou autistického spektra a ich rodinami. Špecializuje sa na individuálnu, rodinnú a párovú terapiu so závislými klientmi, klientmi s psychiatrickými diagnózami a klientmi s problémami v každodenných životných situáciách.

Kontakt: hrabovecka.m@gmail.com alebo 0905 354 637