Cyklus s názvom Manželstvo – projekt lásky vo Farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach pod vedením manželov Vlada a Drahuše Jackovcov pokračuje piatou prednáškou. Jej téma bude Rozdiely medzi mužom a ženou a opäť sa bude konať druhý utorok v mesiaci (13. februára 2018 o 18.00) v katechetickej miestnosti v priestoroch farskej budovy. Prednáška sa opiera o citát z apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Amoris laetitia (čl. 221):

Azda najdôležitejšia úloha muža a ženy v láske je táto: navzájom si pomáhať byť viac mužom a viac ženou. Dať vyrásť znamená pomôcť druhému, aby sa vytvaroval vo vlastnej identite. Láska je preto „umeleckoremeselná“. Keď v Biblii čítame úryvok o stvorení muža a ženy, najskôr pozorujeme Boha, ako vytvára človeka (porov. Gn 2, 7), potom si všimne, že čosi podstatné chýba; vytvorí ženu a vzápätí vidí prekvapenie muža: „Ach, teraz áno, táto áno!“ A potom, zdá sa, počuť podivuhodný dialóg, v ktorom sa muž a žena začínajú navzájom objavovať. Naozaj, aj v najťažších okamihoch ten druhý znovu prekvapí a otvoria sa nové dvere pre opätovné stretnutie – akoby to bolo prvý raz; v každej novej etape sa znovu navzájom „tvarujú“. Láska spôsobuje, že jeden čaká na druhého – s trpezlivosťou umeleckého remeselníka, ktorú zdedil od Boha.

Ďalšie príspevky