„Poďte jesť!“ (Jn 21,12)

Snáď jedno z najobľúbenejších zvolaní, zaznievajúcich z kuchyne v čase nedeľného obeda. Možno banalita, no dôležitá pre udržanie stability rodinného života. Je to priestor, kde sa môžeme podeliť nie len s jedlom, ale aj s pocitmi či prežívaním jednotlivých členov rodiny.

Pápež František sa v jednej zo svojich katechéz počas generálnej audiencie venoval aj hodnote rodinného stolovania, pričom konštatoval aj skutočnosť, že túto formu vzájomnej komunikácie môže v súčasnosti narušiť nesprávny vzťah k moderným technológiám: „Rodina, ktorá takmer nikdy spoločne nejedáva, alebo v ktorej sa pri stole nehovorí, lebo sa pozerá na televíziu alebo do smartfónu, je rodinou len „tak trochu“. Keď sú deti pri stole zamestnané počítačom, mobilom, a nepočúvajú sa navzájom, to nie je rodina, je to penzión.“Horšie však je, ak sa tento zvyk úplne vytratí.

„V tejto našej dobe, poznačenej toľkým uzatváraním sa a toľkými múrmi, sa radostné súžitie, vytvárané rodinou a zväčšované Eucharistiou, stáva príležitosťou kľúčového významu. Eucharistia a  ňou sa živiace rodiny môžu zvíťaziť nad uzatváraním sa a budovať mosty vľúdneho prijatia a dobročinnej lásky.“

ACR

(Katechéza pápeža Františka: Chráňme si rodinný stôl čerpaním z Eucharistie. In: Vatikánsky rozhlas [online]. 2015. Dostupné na internete:http://sk.radiovaticana.va/storico/2015/11/11/katech%C3%A9za_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_chr%C3%A1%C5%88me_si_rodinn%C3%BD_st%C3%B4l_%C4%8Derpan%C3%ADm_z/sk-1186070)